ఆత్మసాక్షి

గురువు చెబుతున్నాడు...
శిష్యుడు వింటున్నాడు....
"ఒక ఊరిలో ఒక ధనిక వ్యాపారి అద్భుతమైన భవనాన్ని కట్టించాడు. పాలరాతి ఫ్లోరింగ్, అందమైన గవాక్షాలు, అద్భుతమైన నగిషీలు, కళ్లు మిరుమిట్లు గొలిపే అలంకరణలు... ఇలా ఏ కోణం నుంచి చూసినా ఆ భవనానికి సాటిలేదు"
శిష్యుడు ఆసక్తిగా వింటున్నాడు.
" ఆ ఇంట్లో మాత్రం కుక్కలు, గాడిదలు, పందులు, ఎలకలు నివాసముంటున్నాయి. ఇల్లు పాడుబడిపోతోంది"
" ఆ ఇంటికి కాపలా లేదేమో"


"అవును నాయనా... అదే నిజం"
"ఇంతకీ ఆ ఇల్లు ఎక్కడుంది గురువుగారూ" ఉండబట్టలేక శిష్యుడు అడిగేశాడు.
"మన శరీరమే ఆ భవనం నాయనా. దీనికి ఎనలేని అందం ఉంది. అన్ని అవయవాలు, ఎన్నో వ్యవస్థలూ ఉన్నాయి. కానీ కాపలా సరిగ్గా లేదు. అందుకే కామమనే కుక్క, క్రోధమనే గాడిద, లోభమనే పంది, మోహమనే ఎలకా ఈ దేహ భవనంలో కాపురం చేస్తున్నాయి."
"మరి కాపలాదారుడెవరు గురువుగారూ"
"ఆత్మసాక్షి నాయనా"

Post a Comment

0 Comments